Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft het beleid van Sport Vereent Oldemarkt met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan, delen, beschermen en aanpassen van uw persoonsgegevens (‘Privacybeleid’). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website, Facebook en alle gerelateerde applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur.

PRIVACYVERKLARING
Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of zich bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Sport Vereent Oldemarkt is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Sport Vereent Oldemarkt de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Sport Vereent Oldemarkt verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. Sport Vereent Oldemarkt is de te Paasloo aan de Binnenweg 31 gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, te bereiken via sportvereentoldemarkt@gmail.com

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Sport Vereent Oldemarkt verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Sport Vereent Oldemarkt:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;
 • voor het informeren en adviseren;
 • voor het doen van aanbiedingen;
 • voor het uitvoeren van onderzoeken;
 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;
 • voor het uitvoeren van tuchtrechtelijke zaken;
 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.


Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de Sport Vereent Oldemarkt te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van de Sport Vereent Oldemarkt, dan biedt Sport Vereent Oldemarkt jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te laten schrijven.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Sport Vereent Oldemarkt alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Sport Vereent Oldemarkt hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Sport Vereent Oldemarkt, waarbij Sport Vereent Oldemarkt erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.


Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

 • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van de leden;


Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Sport Vereent Oldemarkt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Sport Vereent Oldemarkt heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Sport Vereent Oldemarkt
Sport Vereent Oldemarkt kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Sport Vereent Oldemarkt
Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Sport Vereent Oldemarkt of wanneer Sport Vereent Oldemarkt hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

3. Geen commercieel gebruik
Sport Vereent Oldemarkt zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring, andere voorwaarden die van toepassing zijn verklaard of na voorafgaand besluit van de bondsvergadering.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De KNGU bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Wat zijn jouw privacyrechten?
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: sportvereentoldemarkt@gmail.com

Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via sportvereentoldemarkt@gmail.com